silviosalgado-withoutsibelius-detail.jpg-me

In­ter­mis­sion: without Sibelius

Sílvio SalgadoSibelius Museum, Turku, Finland

12 January - 13 February 2005English:


The Sibelius Museum opens its exhibitions season in 2005 with a solo art exhibition of Portuguese artist and independent curator Sílvio Salgado, who currently lives and works in Turku, Finland. The artwork is developed specifically for the Sibelius Museum, as the artist’s response to its physical, institutional and symbolic setting. The work consists of three distinct pieces that together constitute a large mixed media installation. The artist aims to challenge different cultural truths rooted in our understanding of Finnish culture, both in Finland and abroad.


Jean Sibelius vs. Finland? The name of the composer Jean Sibelius is as important for the identification of the Finnish culture as, say, forests, lakes, and Nokia. The name Sibelius directly refers to Finland and the concept ‘Finnish music’ often refers to one name, Sibelius. Could it have been otherwise?


Works in the Sibelius Museum:


Do You Know Petri Huurinainen?

The question is put forward directly to the public, by means of poster advertisement. Who is Petri Huurinainen, how important is it to know him?


Pick your Favourite Composer!

The public is invited to participate in a raffle. Pick your favourite composer! Welcome to study the mechanisms of cultural production!


Intermission: Without Sibelius

A large text work that consists of over one hundred hand drawings of names of Finnish composers born between 1800 and 1979. Someone familiar?Suomi (Finnish):


Sibelius-museo avaa vuoden 2005 näyttelykautensa portugalilaisen taitelijan ja itsenäisen kuraattorin Sílvio Salgadon yksityisnäyttelyllä. Salgado asuu ja työskentelee Turussa. Esillä oleva teos on suunniteltu erityisesti Sibelius-museota varten, taiteilijan vastauksena museon fyysiseen, institutionaaliseen ja symboliseen kontekstiin. Taideteos koostuu kolmesta erillisestä työstä, jotka yhdessä muodostavat mittavan erilaisista materiaaleista ja tekniikoista koostuvan installaation. Teoksen kautta Salgado haastaa monet mieliimme juurtuneet käsitykset suomalaisesta kulttuurista, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.


Jean Sibelius vai Suomi? Nimi Jean Sibelius on yhtä tärkeä kulttuuriselle iden­ti­fikaa­ti­ollemme kuin vaikkapa metsät, järvet ja Nokia. Sibeliuksen nimi tuo suoraan mieleemme Suomen, samoin kuin suomalainen musiikki yhdistyy ennen kaikkea yhteen nimeen, Sibeliukseen. Olisiko tämä voinut olla toisin?


Sibelius-museossa esillä olevat työt:


Tunnetko Petri Huurinaisen?

Kysymys esitetään suoraan yleisölle mainosjulistetta muistuttavalta taululta. Kuka on Petri Huurinainen, miten tärkeää on tuntea hänet?


Valitse suosikkisäveltäjäsi!

Yleisö kutsutaan osallistumaan mukaan arvontaan. Valitse suosikkisäveltäjäsi! Tervetuloa tutustumaan kulttuurintuotannon mekanismeihin!


Väliaika: ilman Sibeliusta

Suurikokoinen tekstiteos, joka koostuu lähes kahdestasadasta käsin piirretystä vuosien 1800 ja 1979 välillä syntyneen suomalaisen säveltäjän nimestä. Löytyyköhän joukosta tuttuja?Svenska (Swedish):


Sibeliusmuseum inleder sin ut­ställ­ningsverk­samhet år 2005 med en solokon­stut­ställ­ning av den portugisiske konstnären och oberoende kuratorn Sílvio Salgado, som för närvarande bor i Åbo. Konstverket har skapats uttryckligen för Sibeliusmuseum, som konstnärens svar på dess fysiska, institutionella och symboliska ramverk. Verket består av tre avgränsade delar som tillsammans bildar en stor installation som använder sig av flera medier. Konstnären har som mål att ifrågasätta olika kulturella sanningar som finns inrotade i vår förståelse av finländsk kultur, både i Finland och utomlands.


Jean Sibelius vs. Finland? Namnet Jean Sibelius är lika viktigt för den finländska kul­turi­den­ti­fika­tio­nen som låt oss säga skogarna, sjöarna och Nokia. Namnet Sibelius hänvisar direkt till Finland och begreppet ’finländsk musik’ hänvisar ofta till ett namn, Sibelius. Kunde det ha varit annorlunda?


Verk i Sibeliusmuseum:


Känner du till Petri Huurinainen?

Frågan ställs direkt till publiken med hjälp av reklamaffischering. Vem är Petri Huurinainen, hur viktigt är det att känna honom?


Välj din favoritkompositör!

Publiken bjuds in att delta i ett lotteri. Välj din favorittonsättare! Välkommen att studera kulturproduktionens mekanismer.


Mellanakt: Utan Sibelius

Ett stort textverk som består av mer än ett hundra handritade namn på finländska kompositörer födda mellan 1800 och 1979. Några bekanta?Sibelius Museum

Piispankatu 17

Turku, Finland


Supported by:

Sibelius Museum

Turku City Council

FuocoDesign Madrid

Vienna International Apartment

Vienna In­ter­na­tion­al Apartment

& Vienna International Apartment Art Association


c/o Sílvio Salgado

Cra. 7A 87-81

120221 Bogotá, D.C.

Colombia


E-mail: 

via.salgado.silvio(at)gmail.com


Website: 

vienna-international-apartment.net


© Vienna International Apartment. All rights reserved.